Thai Journal of Public Administration Volume 9 Number 2

GSPA JOURNAL

July – December 2011

Table of Contents

Editor’s Introduction

Abstracts

บทบาทของสภากรุงเทพมหานครในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
by พลภัทร บุราคม

คอร์รัปชันเชิงระบบ : นวัตกรรมที่ต้องควบคุม
by สังศิต พิริยะรังสรรค์

ปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์การในระดับบุคคล กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
by ประพิมพรรณ ธิสงค์

ผลกระทบของการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายทางสังคม การสื่อสารภายในองค์การ และการทำงานเป็นทีมที่มีศักยภาพในการจัดการความรู้ในระดับสาขาธนาคาร
by Chanin Yoopetch

Book Review
by Stithorn Thananithichot

บทวิจารณ์บทความ
by ณัฐฐา วินิจนัยภาค

Journal Information

INDEXED IN

Latest Issues